Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Spotkanie informacyjne dotyczące wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


W związku z możliwością składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wójt gminy Pszczew zaprasza na spotkanie w dniu 18 stycznia br. o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Pszczew właścicieli zabytków znajdujących się na terenie gminy Pszczew, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków, zainteresowanych uzyskaniem dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.

Więcej informacji o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków:

Uchwała nr 232 / 2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?

Dofinansowanie z Programu można przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują:

– finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych;

– udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie

w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich

całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego

zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie

przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic,

zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien

i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub

w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe

i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych

elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do

wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa

w pkt 7–15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

<