Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wybory sołtysa wsi Janowo


Wójt Gminy Pszczew  wykonując Uchwałę Nr LXII.509.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie JANOWO  serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone wyborowi sołtysa, które odbędzie się

w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godz. 18:00

w  sali wiejskiej w Janowie

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie sołtysa z działalności za okres od 28.02.2023r. do 30.06.2023r. ( na piśmie).
  3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa.
  5. Zgłoszenia kandydatów na sołtysa.
  6. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
  7. Zamknięcie zebrania.

                                                                                                                                                                                                                                             WÓJT GMINY PSZCZEW

                                                                                                (-) Józef PIOTROWSKI

<