Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego 15 października 2023


Wyciąg z informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. PRAWO DO BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DO LOKALU WYBORCZEGO

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,

mają prawo do bezpłatnego transportu z:

 1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
 2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
  w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
 3. lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

W związku z powyższym Wójt Gminy Pszczew informuje:

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy Pszczew do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu:

 1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,
 2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany przez Wójta Gminy Pszczew o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania, tj. do dnia 13 października 2023 r. Wycofanie zgłoszenia albo rezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

 1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew,
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki E-PUAP lub na e-mail:
  sekretarz@pszczew.pl
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: 957492310 , 7492311 lub 7492345

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy (I piętro, sekretariat), na stronie internetowej Gminy Pszczew oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pszczew.

/-/ Wójt Gminy Pszczew

        Józef Piotrowski

<