Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wójt Pszczew zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczew na lata 2023-2030


Na podstawie art. 30 ust. 1a oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40, zm. Dz. U. 2023 poz. 572, 1463, 1688), art. 6 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2023 poz. 1259, zm. Dz. U. 2023 poz. 1273), §2. Uchwały Nr LVII.441.2023 Rady Gminy w Pszczewie  z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pszczew na lata 2023 – 2030  oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2023 poz. 900), Wójt  Pszczewa  zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczew  na lata 2023-2030.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 10  kwietnia 2024  roku do 16 maja 2024 roku.

1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Pszczew .

2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Pszczew , organizacje pozarządowe, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy.

3. Forma konsultacji:

Pisemne lub elektroniczne składanie opinii, uwag i propozycji do projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczew  na lata 2023-2030 na formularzu konsultacyjnym.

4. Formularz należy przesłać:

1) w wersji elektronicznej na adres poczty e-mail: sekretariat@pszczew.pl

2) złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pszczewie,

3) na adres: Urząd Gminy  w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

W tytule korespondencji należy wpisać „Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Pszczew na lata 2023-2030”.

Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Pszczew

Wójt Gminy

Józef Piotrowski

STRATEGIA PSZCZEW

Zał. do STRATEGII

FORMULARZ KONSULTACJI

<